Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring van IBT- Mindfulness & Compassie & More. KVKnummer: 72915633

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassing 

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door IBT- Mindfulness & Compassie & More aangeboden diensten als training, advisering o.d. aan bedrijven, organisaties, particulieren, groepen e.a., hierna te noemen ‘opdrachtgever’. 

b. Verder zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overige verbintenissen waarop deze van toepassing zijn verklaard. 

c. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend als IBT- Mindfulness & Compassie & More daar schriftelijk mee instemt.

d. Andere voorwaarden zijn slechts van toepassing als IBT- Mindfulness & Compassie & More hier schriftelijk mee heeft ingestemd. 

Artikel 2: Overeenkomst 

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en IBT- Mindfulness & Compassie & More wordt geacht tot stand te zijn gekomen door: 

a. Een mondelinge overeenstemming tussen opdrachtgever en IBT- Mindfulness & Compassie & More indien beide partijen hier de voorkeur aan geven.

b.  Een digitale of schriftelijke acceptatie/bevestiging vanuit opdrachtgever aan IBT- Mindfulness & Compassie & More of andersom.

Artikel 3: Wettelijke bedenktijd en annuleringsvoorwaarden 

a . Wie een verbintenis met IBT- Mindfulness & Compassie & More aangaat heeft 14 werkdagen bedenktijd waarbinnen opdrachtgever kosteloos alsnog kan besluiten van de verbintenis af te zien. Dit dient altijd digitaal of schriftelijk te gebeuren.

Dit recht vervalt bij aanvang van de training.
Deze termijn start op het moment dat mondeling overeenstemming is bereikt dan wel digitaal of schriftelijk bevestiging heeft plaatsgevonden. Indien het laatste het geval is geldt als datum die van de E-mail dan wel het poststempel.

Artikel 4: Facturering 

  1. Particulieren met een individueel of groepstraining traject ontvangen digitaal een nota. 
  2. Aan particulieren die de training volgen wordt vooraf digitaal gefactureerd. 

    Het is niet mogelijk om van een betalingsregeling gebruik te maken.

c.  Aan bedrijven en organisaties die hun werknemer(s) laten deelnemen aan de training op locatie wordt vooraf digitaal gefactureerd. 

d.  Aan bedrijven en organisaties die hun werknemer een individueel of groepstrainings-traject aanbieden worden de trainingen vooraf digitaal gefactureerd conform de overeenkomst. 

Artikel 5: Betalingen door Particulieren, ZZP-ers, bedrijven en organisaties 

a.  Opdrachtgever is gehouden aan de betalingsverplichting als mondeling dan wel digitaal of schriftelijk is overeengekomen.

b.  Tenzij hiervan nadrukkelijk is afgeweken geldt een betalingstermijn van 7 kalenderdagen.

c.  Betalingen vinden plaats door tijdige overmaking op het aangegeven rekeningnummer met vermelding van naam en nota.

Artikel 6: Niet tijdige betaling 

a.  Indien niet tijdig wordt betaald zal IBT- Mindfulness & Compassie & More opdrachtgever hierop eenmaal (mondeling) aanspreken. Blijft vervolgens betaling uit dan zal opdrachtgever digitaal of schriftelijk worden aangesproken waarna binnen zeven dagen betaald moet zijn. Indien dit niet het geval is heeft IBT- Mindfulness & Compassie & More het recht betaling op te eisen inclusief wettelijke rente.

b.  Mocht een incasso- of gerechtelijke procedure nodig zijn om alsnog betaling te bewerkstelligen dan zijn alle kosten hiervan voor opdrachtgever.

Artikel 7: Honorering 

a.  IBT- Mindfulness & Compassie & More biedt activiteiten aan tegen vooraf vastgestelde prijzen. Indien er sprake is van bijkomende kosten die ook moeten worden voldaan wordt dit vooraf aangegeven.

b.  Prijzen voor andere zaken dan activiteiten aangeboden aan particulieren zijn altijd exclusief BTW tenzij anders is aangegeven.

Artikel 8: Verantwoordelijkheid IBT- Mindfulness & Compassie & More

a. IBT- Mindfulness & Compassie & More is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle leveringen en spant zich naar beste inzicht en vermogen in deze te laten voldoen aan hetgeen in het vooruitzicht is gesteld.

b.  IBT- Mindfulness & Compassie & More noch de cursusleiders zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van het geleerde in de ruimste zin; zij kunnen daarvoor geen van beiden aansprakelijk gesteld worden.

c.  IBT- Mindfulness & Compassie & More noch de cursusleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van IBT- Mindfulness & Compassie & More deze dekt en voor zover deze bereid is tot uitkering over te gaan.

d.  Op geen enkele levering van IBT- Mindfulness & Compassie & More is enige vorm van garantie aan de orde.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid deelnemer 

a.  Bij deelname, ongeacht aan welke blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf, ook voor het gebruik van de accommodatie en faciliteiten.

b.  Deelnemer kan bij vervoer door of namens IBT- Mindfulness & Compassie & More of een andere deelnemer geen schade claimen vanwege het transport.

c.  Deelnemer is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het, ten bate van zichzelf of anderen toepassen, uitvoeren of voorschrijven van de onderwezen leerstof en methoden. Dit geldt ook voor het gebruik van (hulp)middelen in welke vorm dan ook.

Artikel 10: Cursuslocatie 

a.  Indien gebruik gemaakt wordt van een gehuurde ruimte zal IBT-Mindfulness & Compassie & More er alles aan doen om de kwaliteit te laten overeenstemmen met de geschetste verwachtingen. De verhuurder is echter verantwoordelijk voor de veiligheid, hygiëne, toegankelijkheid e.d.

Artikel 11: Overmachtsituaties 

a.  Van overmacht is sprake als in niet te voorziene omstandigheden het onmogelijk is, of in redelijkheid niet verwacht kan worden dat aan verplichtingen wordt voldaan.

b.  Indien een deelnemer na aanmelding privé in een niet toerekenbare overmachtssituatie terecht komt waardoor deelname vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt dan is IBT- Mindfulness & Compassie & More bereid in alle redelijkheid en in overleg daarvoor een oplossing te vinden. 

c.  IBT- Mindfulness & Compassie & More is in geval van overmacht gerechtigd zonder genoegdoening wijzigingen aan te brengen in de cursusleiding, de lesstof, de geplande data en de locatie waar de activiteit zou plaatsvinden. Uiteraard zal daarbij het belang van de deelnemers zoveel mogelijk in acht worden genomen.

d.  Indien deelnemer kan aantonen dat wijziging van geplande data aanleiding geeft tot onoverkomelijke problemen en moeten afzien van (verdere) deelname dan is hij slechts het deel van de aangegane verplichting verschuldigd dat is genoten.

e.  In geval van ziekte of andere onvoorziene verhindering van de trainer wordt in goed overleg met de deelnemers voor vervanging van de trainer of verplaatsing van het betreffende onderdeel gezorgd.

f.  Mocht in geval van overmacht een deel van een training/activiteit niet kunnen plaatsvinden dan zal deelnemer naar rato van wat hij daardoor mist een deel van zijn voldane verplichting terug ontvangen. Dit lijdt uitzondering als het gemiste minder dan 10% bedraagt van de gehele activiteit. De terugbetaling zal binnen 30 dagen plaats vinden.

Artikel 12: Persoonsregistratie 

  1. IBT- Mindfulness & Compassie & More draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie van de deelnemers overeenkomstig de geldende privacywet- en regelgeving.
  2. Eventuele docenten, gastdocenten en assistenten zullen naar derden nimmer informatie geven over hetgeen zich binnen de les voordoet of naar voren wordt gebracht tenzij het gaat om informatie waartoe men wettelijk verplicht is deze te verstrekken.

c.  Naam en bereikbaarheidsgegevens van deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van IBT- Mindfulness & Compassie & More om betrokkene op de hoogte te kunnen houden van haar activiteiten. Indien dit niet op prijs wordt gesteld wordt dit direct gerespecteerd.

d.  De deelnemer gaat akkoord met het verspreiden van zijn naam en bereikbaarheidsgegevens (adres, e-mail, tel) aan docenten en mededeelnemers.

Artikel 13: Eigendom lesmateriaal 

a.  Het auteursrecht op alle lesmateriaal berust bij IBT- Mindfulness & Compassie & More tenzij materiaal gebruikt wordt waarvan duidelijk is dat dit openbaar beschikbaar is.

b. Het lesmateriaal waarvan het auteursrecht berust bij IBT- Mindfulness & Compassie & More zal door deelnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het persoonlijk volgen van de activiteit, niet worden gepubliceerd of vermenigvuldigd voor derden, tenzij er schriftelijk toestemming is gevraagd aan IBT- Mindfulness & Compassie & More en deze toestemming schriftelijk door IBT- Mindfulness & Compassie & More is gegeven.

Artikel 14: Klachten 

  1. Wie een klacht heeft tracht deze eerst op te lossen met IBT-Mindfulness & Compassie & More. Als dit niet lukt of er zijn redenen waarom dit niet kan staat het klager vrij een gerechtelijke procedure te starten of een onafhankelijke klachtenfunctionaris om een voor alle partijen bindende uitspraak te vragen. 
  2. Alle betrokkenen zullen zolang een klacht niet is opgelost er naar derden geen ruchtbaarheid aan geven en met alle gegevens vertrouwelijk omgaan.

Artikel 15: Toepasselijk recht 

Op iedere overeenkomst waarbij IBT- Mindfulness & Compassie & More betrokken is, is het Nederlands recht van toepassing.
Indien geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter dan zal dit zijn in Amsterdam. 

Privacy verklaring

IBT- Mindfulness & Compassie & More, hierna te noemen IBT (KvK ingeschreven bedrijfsnaam van Iris), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Iris Botterhuis-Tool

IBT- Mindfulness & Compassie & More

Eva Besnyöstraat 410

1087NH Amsterdam

0616469562

Iris Botterhuis-Tool is de Functionaris Gegevensbescherming van IBT. Zij is te bereiken via info@innerbalancetools.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

IBT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar/onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;

- Geboortedatum;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- in geval van Online Training : je Facebooknaam.

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

- Gegevens over jouw activiteiten op de website - anoniem verwerkt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@innerbalance.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

IBT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling;

- Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder;

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

- Om eventueel goederen en diensten bij je af te leveren;

- IBT analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

- IBT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

IBT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Personalia & email adres & vragenlijst indien cursist 1 jaar of zolang je staat ingeschreven voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden:

IBT verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Naam en emailadres en indien je een betalende klant bent ook adresgegevens worden alleen gedeeld met de boekhouder (voor het opmaken van facturen en controleren van betalingen en belastingaangifte), en met de en met de bank indien er betalingen gedaan zijn.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IBT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

IBT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. IBT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op de website van IBT zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo maximaal mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wanneer ik gebruik maak van Facebook Ads of andersoortige marketingactiviteiten dan gebeurt dit met geanonimiseerde gegevens. Kijk hiervoor bij de privacy verklaring en de gegevensverwerking op Facebook.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IBT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@innerbalancetools.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

IBT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

IBT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@innerbalancetools.nl

De website van IBT: www.innerbalancetools.nl maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maakt Iris van IBT nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. 

Ik werk mijn gegevens & updates van mijn website regelmatig bij. Mijn Devices zijn goed beveiligd. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door IBT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@innerbalancetools.nl.